Borta de girone a 24 puntos

Borta de girone a 24 puntos

S’Olbia congruet su girone de andada lende-si tres puntos galanos in Toscana, a ultimera de una die chi fit printzipiada male: a s'iscambada innanti de sa gioghera si frimmat Emerson e duncas Canzi devet – in presse e in bolu - revolutzionare s'iscuadra. Travaglini falat in defesa, a manca, paris cun Boccia e Brignani in dainnanti de Van der Want. Pinna colat a manca in mesania, su logu sou a dresta est pigadu dae Pisano. In mesu La Rosa e Lella. Atacu cun Mancini tzentrale, Ragatzu a costazu sou; Biancu trescuarteri ma a fitianu in linea cun sos atacantes.

Sos padronos de domo partint che coete: duos tiros in duos minùtiles, de Cretella e de Vrdoljak, chi morint ambos duos a fundu-campu. Ma durat cantu sa fiama de unu lominu: s'Olbia ballanzat luego su controllu de su giogu, costringhende pro longas iscutas sos maremmanos a istare intuvonados in sa fache de campu insoro.

Est deasie pro vinti minùtiles pienos, finas a cando - a su de 24 – sos òmines de Magrini bogant conca e si faghent perigulosu: Moscati ponet sa bocia a dresta, in ue est arrivende fruscu Raimo chi s’acontzat e tirat a porta. Van der Want parat ma non muntenet, sa bocia colat a curtzu a Cretella chi non resessit a ponnere intro. Est Raimo su giogadore pius briosu de sos toscanos, e a su de 31 – semper servidu dae Moscati – tirat dae fora-àera, ma sa bocia finit a sa dresta de su portieri terranoesu. 

A su minùtile 34, Biancu s’atrivit dae fora, sa bocia essit a fundu-campu ma non de meda. Passant 120 segundos e tocat a Ragatzu dae punitzione proare-bi. Su tiru sou finit in fundu, a sa dresta de Barosi. Ma s’ocasione pius ladina pro signare enit a su de 42: Pisano dae dresta passat a La Rosa chi faghet partire unu tiru traessu pro Mancini, chi, istrobbadu dae su defensore ruju, isconchinat male e sa bocia furriat a daesegus in ue Simone Pinna intzichit cun una revoltada in bolu. Barosi a manu alta unchinat e ponet fora de campu. 

Est s’ultima falada de remeju innanti de su reposu. A sa represa, sos biancos partint pius cunvintos: Travaglini non podet parare in defesa, a ispissu si lanciat in atacu acurtziende-si a Pinna. Su esternu aristanesu faghet s’ala de atacu daghì arrivint tiros tressos dae dresta. Est La Rosa chi garentit s'achilìbriu tàticu cunzende su boidu in defesa chi Travaglini faghet cun sas faladas suas. Ma a su de 53 sos maremmanos bi proant cun Moscati chi colpit male unu passazu de Serena e imbolat sa bocia in fundu. Est s’ora de su berchiddesu Arras, chi leat su postu in su Grosseto de Boccardi e atopat cuss’Olbia chi l’aiat incoglidu in su 2017. 

Su tempus de bidere unu bellu tiru de Lella bessire fora de pagu, e Canzi puru faghet carchi càmbiu: Udoh andat tzentrale de atacu a su postu de Mancini, pro s’ultima mes’ora de gara. A su de 66, Biancu proat dae fora de àera, su tiru essit de paga mesura. Tres giros de rellozu e Renault intrat a campu pro Pisano. Pinna tando si che tramunat a dresta e su italu-frantzesu si ponet a manca in mesania.

E est propiu Renault chi dae manca ponet in àera pro Ragatzu chi tirat a porta repentinu, ma sa bocia roddulat fora, a sa fache manca de Barosi. Semus a su de 70! Respondet luego su Grosseto cun Fratini chi dae tretu meda proat a assuconare Van der Want, ma sa bocia est dèbile e tzentrale. Canzi mudat ancora a su de 79: Palesi pro Biancu, a fàghere su trescuarteri, e Giandonato si dat su càmbiu cun Boccia, chi at intesu una felta a su musculu. La Rosa falat in defesa a postu sou, s’intradu nou abrutzesu est mesanu cun Lella. Unu minùtile a pustis e Udoh intzichit de conca unu tiru dae manca de Palesi e isbicheddat sa traessa alta. 

A su minutile 84 Arras proat a fàghere pianghere s’iscuadra in ue at giogadu 12 bortas in Serie C: dae manca si atzentrat e colpit forte, ma su tiru sou che l’agabbat a fundu de campu. Daboi de custa ocasione, dae unu fallu de Palesi, si pesat una lèria in campu, cun ispintas e manos subra, dae una banda e s'atera. S'arbitru non si afròdiat meda, ma nde amonit tres, pro sos biancos Ragatzu e Palesi, Gorelli pro sos rujos maremmanos. Paret èssere su solu allòddiu de una gara arroneosa, ma Udoh non est de acordu: retzit sa bocia in mesania dae Lella, palas a sa porta, si girat de repente ingannende su defensore ruju e mancu intradu in áera, dae dresta faghet partire un'imbazinada chi belat su portieri.

Non sutzedit pius nudda in campu, e daboi de su tempus de recùperu, sos biancos podent festare una bìnchida fora-domo chi mancaiat dae duos mese giustos giustos, su 19 de santaini in Montevarche, semper in Toscana duncas, e semper cun Udoh a iscontzare s’achilibriu in campu!

Roberto Mette, Amistade