Olbia trampadat a s’ultimu alenu

Olbia trampadat a s’ultimu alenu

Cerretelli a su minutu 35, solu innanti a sa porta ‘e Gelmi, coglit unu cumbidu galanu dae manca, ma s’isconchinada sua si perdet alta in s’àera. Su primu tempus lassat pagos ateros sinnos in caminu e sa balia de sa carrarese si perdet in sas tràmas terranoesas bene cumpostas dae mastru Occhiuzzi e Gelmi bidet sa boccia solu dae attesu. 

Su segundu tempus narat àteru: colant solu bator minutos e Travaglini fuit a manca, si liberat de s’omine sou, resessit a imbiare sa boccia in mesu ‘e area, chi giompet deviada in sos trettos de Biancu, isse la domat cun sa classe connotta e liberende su destru isbatzinat. Paret destinada a intro ‘e su saccu, ma Satalino bi giompet e parat una rete fata. Sa defesa in oriolu resessit puru a liberare, ma su contu ‘e sa partida est mudadu. Sos sardos, chi puru ant sa meidade ‘e sos puntos, no sunt bennidos a Massa Carrara pro su pareggiu. 

Ragatzu puru bi proat a su minutu 65, passada sa mesania faghet totu a sa sola, si buffat mesa defesa ‘e domo, sa boccia paret destinada a intro, torra, ma un’anca in s’area minore la deviat in corner. Carrarese puru chircat sa balia pro binchere, semper cun Cerreteli e a su minutu 71 e pustis cun Bozhanaj ch’isbatzinat dae attesu. Gelmi b’est e parat seguru. 

D’ambrosio duos minutos in fatu che pigat a chelu e cun sa conca carignat su palu destru terranoesu. Sos piseddos non tremant però e torrant insegus donzi colpu, fattende tremare sos meres de domo dozi orta chi falant. 

Ma sa beffa est in s’aera: cando mancant pagos segundos a su minutu 90, Olbia penat a bessire a foras dae s’area sua, Boshanaj bene servidu dae Capello tando profitat , rupit s’area minore dae manca, sa boccia a mesania tra su tiru e su cross, azzumbat sa conca de Bellodi, unu de sos metzus in campu e trampat Gelmi, chi chena gulpa l’abbaidat intro su saccu.

Su caminu ‘e faghere est ancora longu e sa classifica no devet carrare iscoramentu ca su metzoru s’idet e su tribagliu potet donare luègo, sos frutos meritados.