Biancu non bastat, su Cesena colat!

Biancu non bastat, su Cesena colat!

Nudda de fàghere, su Nespoli non bidet bìnchida de sos terranoesos dae sa prima cun su Pontedera, e su Cesena puru si ch'andat cun tres puntos in bèrtula.

Occhiuzzi ponet in campu Gelmu bardianu, defesa a tres cun Brignani, Bellodi e Travaglini, mesania a chimbe cun in s'oru drestu Sueva, in cussu mànchinu s'arrividu nou Mordini, in mesu Minala, Incerti e Biancu, Ragatzu e Boganini proant a pùnghere in dainnanti.

Sos romagnolos sùbbidu perigulosos: a su de tres minùtile tiru traessu dae manca chi Ferrante asserentat solu, sa bòcia colpit su palu. Respondet Biancu bàtoro minùtiles a pustis: tiru a girare a sa dresta de Tozzo, ma che finit fora. A su de 20, su Cesena colat: fuit Adamo in s'oru de manca, Sueva non resessit a frimmare sa bòcia, su 17 furisteri betat in áera in ue Hraiech ponet intro chena fadiga.

Ancora Biancu proat a aparinare sa gara, a su minùtile 35: bella giogada de Ragatzu chi servit su mesanu tataresu, chi intzichit chin posse, ma sa bòcia essit a carchi metro da su palu. Colant chimbe minùtiles e torra su nùmeru 21 nostru si faghet perigulosu: colpit cun su pè manchinu una bòcia chi áltziat tropu subra sa traessale de Tozzo.

Su primu tempus congruet cun sos romagnolos chi cumandant sa gioghera de una rete. A sa torrada in campu, sùbbidu sa bella parada de Gelmi subra unu tiru dae manca de Stiven Shpendi, fuidu lestru in contra-giogu, daboi de una faddida de Brignani. A su de 62, punitzione de Mordini dae dresta, chi mìriat su palu pius lontanu, ma Tozzo ribatit cun abilidade.

Occhiuzzi nde cámbiat tres a su de 76: Sueva lassat su postu a Fabbri, La Rosa intrat pro Incerti e Babbi dat su cambiu a Mordini. A su minùtile 81, su Cesena punghet cun Cristian Shpendi, chi at leadu su postu de su frade Stiven: bòcia a falare ma Gelmi ponet sa manu e imbolat fora. Dae sa banderedda sa bòcia est posta in mesu dae manca, ma in fora-giogu, e duncas non balet su gol de Shpendi a su de 81.

Intra de su 83 e su 85 intrant Renault pro Minala e Konig pro Boganini, s'Olbia proat su 4-2-3-1 cun Fabbri chi ajuat sos tres de defesa, La Rosa e Biancu báscios in mesania, Konig, Ragatzu e Renault a imbucare sa turre Babbi. Noe minùtiles de tempus annantu, ma est su Cesena chi est perigulosu pro tres bortas: De Rose a su 91 minùtile, Corazza a su de 93 e ancora Corazza a su de 97. Ma su finale est 1-0 pro sos romagnolos.

Faeddat cun sos giornalistas su portieri Lovigu Gelmi: "Amus giogadu bene e non meritaiamus de pèrdere, ma si amus pèrdidu cheret nárrere chin non bastat su chi faghimus e devimus pònnere pius impignu. Est puru unu mamentu pagu diciosu, ma cun s'unidade de grupu nd'amus a bessire". Mastru Occhiuzzi giùdicat deasie sa gara de sos biancos: "Amus afrontadu cara-cara su Cesena, chi nos at punidu a sa prima ocasione. Francu sos minùtiles de recùperu in ue fimus a daunnanti, in tota sa segunda fache amus subìschidu solu unu tiru a porta. Nos at mancadu azigu de malignidade in atacu"

GLOSSARIU

Arrividu nou - neo acquisto 

Asserentare - sfiorare 

Bèrtula - saccoccia 

Cara-cara - a viso aperto

Diciosu - fortunato 

Imbucare - suggerire 

Posse - vigore, possenza 

Rolu - ruolo, posizione