Iscujade pro sàpadu

Iscujade pro sàpadu

Podiat éssere unu disisperu sa gara in Toscana, chentza Brignani, Emerson, Ragatzu e chentza aere àpidu su tempus mancu de proare in campu sa defesa noa. Duas dies daboi de sa perdèntzia contra a s’Imolese, subbidu in unu campu caldu a Montevarchi contr'a su San Donato Tavarnelle, chi at sa gana de nos che lassare a dae segus.

S’Olbia si ponet in campu a comente podet, cun Sposito in porta, defesa noa lutziga, frommada dae Fabbri, Bellodi e La Rosa, mesania cun Sperotto, Dessena, Zanchetta e Arboleda, Biancu in zisa de Ragatzu a sustènnere Contini e Nanni in atacu.

Partint forte sos de domo, chi già a su de 10 minùtile impignant a Sposito: Rossi proat dae punitzione ma Sposito parat de campione. Noe giros de rellozu e bi proat Gorelli, ma sa bòcia intzichit unu defensore sardu e finit a fundu de campu.

Ma s’andamenta de sa gara mudat de repente, e a su minùtile 20 sos òmines de Occhiuzzi colant: dae sa banderedda Biancu pro La Rosa chi si che cravat intro e antecipat totus brassamende Cardelli. Semus in falada. Ma non bastat, ca a su de 31 addopiamus: Arboleda imbucat a Dessena chi dae trinta metros lassat partire un'iscostobbada chi unfiat sa retza.

Sos toscanos non b’istant a pèrdere chena gherrare e a su minùtile 36 Bovolon dae fora proat a assustare a Sposito, ma sa bòcia che congruet a fora. Luego un àtera rughe pro Occhiuzzi: si segat Nanni chi devet lassare su campu, a su postu sou intrat Babbi. Chi a tempus iscadidu fuet a chirra a sa porta de Cardelli ma su tiru sou est imbrutadu dae Gorelli, chi cuntzedit duncas solu sa banderedda. Finit deasie su primu tempus.

A sa torrada a campu, bi proat a Carcani dae fora a su de 51, ma su tiru finit altu. Duos minùtile e Sposito faghet s’immostre subra sa punitzione de Rossi, chi che batu areste ponet fora. Dae sa banderedda sos toscanos ancora perigulosos cun Carcani chi de conca miriat altu. In s’ipestantu Incerti, unu minùtile innanti aiat leadu su postu de Bellodi.

A su de 56 Sepe tirat forte ma pro fortuna sa bòcia che passat subra sa traessa. Ateros tres minùtiles e bi tentat Marzierli, ma s’isconchinada sua ch’est torra fora. A su minùtile 67 sempere de conca sos padronos de domo, cun Regoli, ma isse puru non ammetrat sa porta. Est su mamentu de Corti chi dat su cambiu a Biancu, e subbidu proat sas guantes a Cardelli cun unu tiru dae s’oru de s’àera, ma su portieri toscanu parat.

A su de 78 est Russo a proare-bi pro su San Donato, drestu a su segundu palu, ma sa bòcia est tocada dae sa defesa bianca e finit fora. Su tempus colat, ma s’Olbia paret muntènnere bene su campu, perigulos nde cumbinant solu duos cun Marzierli chi de conca impignat Sposito a su minùtile 83 e cun un’ischirchinada de Rossi dae fora, tres minùtiles a pustis.

E daboi nudda pius. Ses minùtiles de recùperu che colant chentza anneos e si torrat in Sardigna cun su sacu pienu! Iscujade su pasu de sàpadu, semus ancora s’Olbia baliosa de sos ùndighi puntos in chimbe garas. Semus ancora nois, tranchillos. E semus prontos pro sos ùltimos ses batazos de s’istajone. 

Roberto Mette