DAE UNA PERDIDA MEDA SI POTET IMPARARE

Custu narat s’isport, metafora de vida in donzi logu.  Sa tuccada fit bona e sa rete olbiesa pariat solu una chistione ‘e tempus.

A su cuintu minutu s’isbatzinadat  Ragatzu, servidu bene meda dae La Rosa in recuperu. Ma Farroni b’est e narat unu santu chi nono, cund’una parada chi balet una rete fata. A su minutu 12 torrat Ragatzu chi tratzat in tilt sa defesa istrantza, si liberat de s’omine comente ischit fagher isse e imbiat a mesu ‘e area unu cumbidu cumpridu.  Brignani brincat pius in altu de totus ma no agat sa porta. Chimbe minutos in fatu semper La Rosa chircat e agatat Ragatzu, chi partit dae manca, iscartat s’omine sou e cun una bomba a girare carignat su palu manchinu de sa porta istrantza. Zoia faghet a comprendere pro sa prima orta chi sos marchigianos no sunt bennidos in Sardigna pro pareggiare, su tiru manchinu sou dae fora ‘e s’area, minettat sa porta sa porta de s’Olbia. Minala semper presente, servidu dae Brignani, faghet totu bene ma si lassat parare su tiru dae su bardianu istrantzu, chi pustis parat puru s’isconchinada de Brignani. Ma Cannavò prima e Di Paola in fatu proant su geniu de Gelmi chi cunfermat totu su talentu. Gasì isponet su primuempus, cun pagas retes ma meda isperu pro su tempus bennidore.

Difattis a su primu minutu Biancu allumat su giogu donende a Ragatzu una boccia ch’abberit sa janna ‘e sa porta ma Farroni, metzus omine in campu, est semper in mesu ‘e ‘ia. Nudda ‘e ite faghere, ma su bisu ‘e sa rete est semper incue. Bellodi de conca bi torrat a proare a su minutu 56, bi mancat pagu ma sa sorte no ajuat sos terranoesos e sa boccia toccat sa traversa e ch’essit a foras. Sa Vis Pesaro bi proat cun Cannavò battor minutos infatu e Augelli bintradu dae pagu, isbatzinat in porta ma agatat una deviazione in corner e bò. Ma sa minetta b’est. Aucelli frimmat a Biancu liberadu bene meda dae Ragatzu e tres minutos infatu profitat de una parada chena presa de Gelmi, su bardianu notru e che pasat sa boccia in rete. Fit su minutu 90. Aucelli bintradu dae pagu mudat s’istoria de sa partida. 

S’Olbia, caentada dae su pubblicu amigu sighit a attacare cun sa fortza de su coro e de su disisperu, totu indebas. Sa Vis Pesaro torrat a domo cun 7 puntos in bertula, Olbia abbarrat a 4 e si preparat a tuccare a Rimini cun s’isperu chi dae una perdida meda si potet imparare…tra meritu e bona sorte.

Condividi l'articolo

Scopri il nostro shop

Mostra il tuo orgoglio per i nostri giocatori e renditi protagonista del gioco.

Ultime notizie

Comunicato

Il punto sugli infortuni  Al rientro dalla trasferta aretina, ecco il punto

Lorenzo Boganini

La società rende noto che questa mattina Lorenzo Boganini si è sottoposto

Comunicato

Il punto sugli infortuni  Al rientro dalla trasferta aretina, ecco il punto

Lorenzo Boganini

La società rende noto che questa mattina Lorenzo Boganini si è sottoposto

Scopri il nostro shop

Mostra il tuo orgoglio per i nostri giocatori e renditi protagonista del gioco.