Olbia, bona sa prima!

Su comintzu est in su Néspoli, in die soliana, e in bonora si torrant a intèndere sas boghes festosas de sos ultras.

Occhiuzzi ponet in campu Brignani, Bellodi e Emerson a deféndere su portieri Gilmi. In mesania ispazu pro Sueva a dresta, Travaglini a manca, mesalas sunt La Rosa e Minala. Biancu assistit sos atacantes Ragatzu e Contini.

Paret partire bene s’Olbia, e già a su segundu minùtile Contini dae manca aporrit a Biancu. Tiru dae fora de àera, altu. Ma est su Pontedera a leare in manu sa gioghera. E tirat a porta: Pektovic a su de 6 e Cioffi a su de 13 ponent però altu. Sos toscanos acontzant sa mìria: a su de 33 bi proat Cioffi e tres minùtiles a pustis Ladinetti, ma Gelmi blocat ambas duas sas bortas. A su minùtile 39 si atrivit Fantacci dae manca e Gelmi parat. Tres giros de rellozu e bi proat Cioffi dae tesu, sa bocia che colat a largu dae sa porta bianca. A sa congruida de su primu tempus, si torrat a bìdere s’Olbia in atacu: Travaglini dae manca pro sa conca de Contini chi dae pagu tretu ponet a-pius de sa traessa.

In su segundu tempus est ancora su Pontedera chi cumandat su giogu. S’Olbia est tropu blocada e sufrit in s’oru de dresta. A su de 46, dae una bocia pérdida dae Brignani proat a nde profetare Petrovic, ma su tiru mànchinu sou bessit de paga mesura. Colat unu minùtile ebbia e una revortida in bolu de Aurelio impignat in manera grae Gelmi chi de istintu ponet a subra de sa traessa. Ladinetti bi proat a su de 52 e a su de 57 semper dae fora de àera, ma sa mìria est alta in ambas duas ocasiones. In s’ipestantu Fabbri est intradu pro Sueva a su minùtile 55. E s’Olbia comintzat a leare cunfidéntzia cun sa gioghera. A su de 67 est Contini – pròpiu servidu dae s’intradu nou Fabbri – chi fuet a dresta e tirat. Su portieri toscanu blocat ma cun fadiga. Est su saludu de s’atacante arrividu dae Legnano, chi lassat ispazu a Babbi.

Custu cambiu puru dat pius briu a sos biancos chi como ant in s’àera anzena unu puntellu pius forte. E difatis s’iscuadra sarda creschet. Su Pontedera proat a pùnghere a su de 73 e a su de 74 cun Fattacci e Ladinetti e daboi si che istudat. E in campu cumandat s’Olbia, inorabbona! A su de 77 minùtile Babbi intzichit unu tiru traessu de Ragatzu dae dresta, sa bocia est trofizada dae Shiba chi ajuat sa parada de Siano. Colat unu minùtile e una giogada intra Babbi e Biancu lìberat Ragatzu chi proat su tiru a efetu: altu de pagu. 

A su de 86 sa borta de sa gara: essit Biancu e intrat a campu Boganini. Sùbidu Ragatzu dae dresta servit Babbi chi colpit sa bocia in inluscigada, ma Siano blocat in terra. A su de 89 minùtile Boganini si presentat a su Nespoli: ischirchinada mànchina chi intzichit sa traessa a portieri bàtidu. Est sa proa de su gol, chi arrivit a s’ùltimu giru de relozu regulamentare: su nùmeru 16 olbiesu bi proat torra dae sos vinti metros e custa borta únfiat sa retza. S’arbitru cuntzedit chimbe minùtiles de tempus annantu ma non sutzedit pius nudda. Sos òmines de Occhiuzzi printzìpiant s’istajone cun una bìnchida giòmpida a ultimera.

Chi siet de bonu profetu pro sa sighida de su campionadu. Chie bene comintzat at già fatu mesu caminu…

SALA GIORNALISTAS

Mastru Occhiuzzi acatat una bella giae de sa gara: “Sos sustennidores in tribuna sunt istados su menzus òmine in campu. Est sa nostra zente chi nos at dadu ánimu e gràtzias a issa amus bìnchidu una gioghera in ue amus ischidu sufrire e daboi cuntrabbàtere! B’at de nàrrere chi su Pontedera at cumandadu sa gara ca deasie amus detzisu nois. Devimus crèschere in sa fase chentza bòcia, ma non nos ant inserrados intro e in sas faladas longhinas semus istados meda perigulosos“.

Joseph Minala dat méritu a su Pontedera: “Una bona iscuadra posta in campu dae unu mastru abile abberu. Semus istados bravos a bi creere finas a s’últimu e a la bìnchere, gràtzias massimamente a sos chi sunt intrados in su segundu tempus. Est istadu de fundamentu comintzare in manera giusta, ca at a éssere unu campionadu longu e tostu, e ogni gara at a chèrrere meda atentu e briu“.


Condividi l'articolo

Scopri il nostro shop

Mostra il tuo orgoglio per i nostri giocatori e renditi protagonista del gioco.

Ultime notizie

Comunicato

Il punto sugli infortuni  Al rientro dalla trasferta aretina, ecco il punto

Lorenzo Boganini

La società rende noto che questa mattina Lorenzo Boganini si è sottoposto

Comunicato

Il punto sugli infortuni  Al rientro dalla trasferta aretina, ecco il punto

Lorenzo Boganini

La società rende noto che questa mattina Lorenzo Boganini si è sottoposto

Scopri il nostro shop

Mostra il tuo orgoglio per i nostri giocatori e renditi protagonista del gioco.