Piattu chi bessit, piattu chi torrat

Sa sorte no faddit mai e apparinat su depidu cun s’Olbia in s’urtima partida de calendariu. 

Cando Biancu cun s’ajudu de su geniu de Ragatzu, ponet su pede in sa terza rete de sos sardos, aggabbende sa resistentzia toscana, tando totu umpare cumprendimus chi su coro biancu est tramunende in ateru logu, inue sa bona sorte potet paschere sas tancas fioridas de su destinu.

Semper isse, semper Ragatzu aiat abbertu sa janna de su chelu a su minutu 6, ringranziende cund’una diagonale perfetta, su cumbidu cumpridu donadu dae Biancu. E Udoh? Comente potiat isse immentigare de lassare su sinnu sou, in una die gasì? Cun sa pettorra de su leone appasigat sa boccia, donada dae Ragatzu metessi, si buffat mesa defesa e trampat Barosi, su bardianu istrantzu, chena dolu perunu. Fit su minutu 37 e amus cumintzadu a abbojare animas tramunende…

Ma prima imprintamus cun piaghere, mancari nos at fatu a timire unu pagu sa rete istrantza, instranza ma no meda, isconchinada galana de Arras, berchiddesu doc fatu a su mundu, coladu in Olbia in ateros tempos, pro nos ammentare chi oe peruna iscuadra, in su mundu professionisticu de sa fubbal moderna, ponet umpare fintzas a sette natzionales in sa matessi partida. Est un’idea noa, in armonia cun su connottu, idea chi in tempos de crisi, potet torrare iscola pro totus.

Tzertu b’amus italianos, carchi colombianu e brasialianu puru, chi bene meda rappresentant s’atera anima olbiesa, cussa chi donat terra a sas raighinas de settanta e passa tzenias. Olbia Calcio at cojuadu sa limba sarda e como no est solu iscuadra ‘e fubbal. Olbia abbaidat cun ocru attentu sos piseddos de su logu, lis donat totu su valore meritadu, in su logu matessi inue sunt naschidos e paschidos. Ma no est solu cussu. Gasì fatende investit in identidade, donende onore e dignidade a un’idea de giogu chi est vida puru, gratzias a unu progetu nou, beru, cualificadu e vintzente.

Ma tando sas animeddas? A inu’est sa tuccada, totu unidas dae unu desitzu? Una at iscobiadu. A Carrara mì, inue sa Viterbese at apparinadu sos contos e no paret in gana de si frimmare incue. Difatis binchet 3-1 liberende su logu noe, ca cuss’est su notru, bene meda meritadu in un annu de tribagliu e sacrifitziu, de totu s’assotziu nostru.

Como nos tocat s’Ancona ind’un’isfida chi potimus solu binchere. E su coro biancu no timet. Ca nois no semus pagos e mancu maccos o male unidos, como semus totu concordos a bellu a bellu. Amus achividu su primu obiettivu e semus bintrados de deretu in su play off, pro sa prima orta in s’istoria nostra. Chena mancare de respestu a sa contra, bene connotta, cherimus onorare sa presentzia. Ca su campu narat chi binchere si potet…

Mario Bua Capitta, Amistade

Condividi l'articolo

Scopri il nostro shop

Mostra il tuo orgoglio per i nostri giocatori e renditi protagonista del gioco.

Ultime notizie

comunicato

La società Olbia  Calcio comunica “di aver sollevato il Sig. Marco Gaburro dall’incarico

comunicato

L’Olbia Calcio è lieta di annunciare il consolidamento della partnership con Geasar,

comunicato

La società Olbia  Calcio comunica “di aver sollevato il Sig. Marco Gaburro dall’incarico

comunicato

L’Olbia Calcio è lieta di annunciare il consolidamento della partnership con Geasar,

Scopri il nostro shop

Mostra il tuo orgoglio per i nostri giocatori e renditi protagonista del gioco.