S’Olbia binchet sa prima finale

Galu no paret beru ma bisos bisados, cando s’arbitru frusciat aggabbende sa gara e mastru Canzi paris cun totu sos giogadores, mannos e minores, umpare atotu s’assotziu lassant sa panchina e s’acurtziat a sos chimbe olbiesos, chi tot’in’unu che pigant a pizu acurtzu a so tremitza e chimbighentos marchigianos e che pesant a chelu sa bandela sarda. Abberu, parent chimbemitza…

Sinnos…aiat apidu nadu oe unu babbu mannu de Sardigna, Mialeddu Caprinu. No giuat a faghes numenes, oe però los faghimus.

Su primu est cussu de sa rescossa: Ladinetti, solu un annetto faghet pariat perdidu, unu de sos giogadores sardos pius promissos de sa generazione sua. Ma isse no s’est arresu, antzis a sighidu a fagher omine, graztias a s’esperientzia ‘e vida, isse at leadu a manu tenta s’iscuadra in su mamentu pius delicadu, pintende cun su talentu ‘e sos mannos una rete de ammentare. Fit su minutu 41. 

Su segundu sinnu: Olbia at defesu cun balia su tesoro procuradu, contr’a un’atacu ch’at fatu 43 retes, solu och’annu, chena mai pensare de si tancare inintro a su perigulu. E tando b’ant pensadu Ragatzu e Udoh a mantenere sa defesa issoro in oriolu, fuende onzi orta cun sa lestresa e sa classe connotta. Tando su cumbidu de Udoh, donadu a Chierico a su minutu 82, deviat essere onoradu. E gasì at fatu Chierico chi a sa muda s’est setzidu in sa panchina e cando jamadu in campu in su mamentu ‘e su bisontzu, s’est fatu agatare prontu, prontu a bucare cun su pè manchinu, sa rete de sa contra, chena timore perunu.

E tando sos chimbemitza olbiesos, istrantzos in sue Ancona, narant a boghe manna chi Olbia meritat Olbia jamendenos totu a su campu nou de s’Entella, sa cuarta in classifica, de timire emmo, chena immentigare però chi su coro biancu no tremat.

Mario Bua Capitta, Amistade

Condividi l'articolo

Scopri il nostro shop

Mostra il tuo orgoglio per i nostri giocatori e renditi protagonista del gioco.

Ultime notizie

Comunicato

Il punto sugli infortuni  Al rientro dalla trasferta aretina, ecco il punto

Lorenzo Boganini

La società rende noto che questa mattina Lorenzo Boganini si è sottoposto

Comunicato

Il punto sugli infortuni  Al rientro dalla trasferta aretina, ecco il punto

Lorenzo Boganini

La società rende noto che questa mattina Lorenzo Boganini si è sottoposto

Scopri il nostro shop

Mostra il tuo orgoglio per i nostri giocatori e renditi protagonista del gioco.