Teramo-Olbia, innu a su bellu giogu

Duas iscuadras chi preferint giogare, e giogare bene, sas de Guidi e de Canzi (chi sighit sos biancos dae tribuna). Contu ischidu chi nde fit bessida una bella gara. 

Contr’a su Teramo, s’Olbia falat in campu cun sa copia de atacu Ragatzu-Udoh, unu passu in daesegus Biancu, corru altu de su rombo in mesania, cun Chierico corru basciu, Palesi mesu-mánchinu e Lella a s’átera fache. Tertza linea cun Travaglini-Emerson-Brignani-Pisanu dae manca a dresta, a amparu de su portieri Van der Want. 

Sos diàulos (custu s’istivinzu de sos teramanos) a su de 9 chircant de assuconare sos sardos: tiru dae intro de áera, muradu dae sa defesa. Ma est s’Olbia a truncare s’achilìbriu: Chierico acatat Ragatzu chi mancari un inluscigada de Bellucci resessit a si arribbare sa bocia, brincat Agostino e unfiat sa rete. Est su de 11 minùtile. Daboi de unu tiru de Mungo, bogadu  fora de campu dae sa defesa bianca, torra s’Olbia perigulosa: Ragatzu proat a tirare a porta a su de 16, Bellucci lu antécipat a ultimera. Unu giru de rellozu e su Teramo aparinat sa gioghera: lanciu fungudu de Hadziosmanovic pro Bernardotto, chi cara cara a Van der Want non faddit. Semus 1-1. Ancora Ragatzu a su de 20! Tiru dae s’ata de s’áera, ma finit in fundu de campu. 

S’Olbia però si setzit! E su Teramo nde profitat: a su de 22 minùtile Bernardotto agantzat unu tiru traessu dae sa manca chi totus mancant, ma non ressesit a bortare in rete. Ma unu minùtile a pustis, ateru tiru traessu semper dae manca, custa borta si b’agatat Malotti chi a colpu seguru leat su palu a sa manca de Van der Want. S’Olbia proat a oféndere in contra-giogu. Udoh passat a Palesi, antecipadu a s’últimu in áera daghì fit cun su colpu in canna. Semus a su de 26. Colant bàtoro minùtiles e Chierico profitat de una faddida mala de Mungo, tirat un’ischirchinada chi faghet ballare sa traessa, chin su portieri alvi-ruju bàtidu. A su de 36 reparténtzia de Ragatzu in sa dresta, sa defesa teramana ribatit in sos pes de Biancu chi impignat Agostino, istrobbadu dae Udoh. A su de 43 minùtile, meràculu dae terra de Van der Want, chi ribatit de pé unu tiru in inluscigada de Malotti, imbrutadu dae unu tocu de sa defesa terranoesa. Fint deasie su primu tempus.

Si torrat in campu daboi de unu thé caente, cun s’Olbia chi est dae su comìntzu meda pius in posse. A su de 48 minùtile Udoh isperdìsciat una bella bocia, altziada malamente dae Piacentini. Unu minùtile a pustis, Emerson bi proat dae punitzione, Agostino ponet a fundu-campu.  A su de 58 tirat Palesi dae tesu, ma sa bocia est tzentrale e su portieri teramanu parat chentza anneos. Pro bìdere su Teramo perigulosu tocat de aisetare a su de 62: tiru traessu de Rosso dae dresta, si imbolat che inturzu Ndreka ma sa bocia sua essit a fora. 

Ma est s’Olbia chi torrat a dainnanti: dae un inluscigada de Emerson proat a nde profitare s’iscuadra de domo. Recúperat luego sa defesa bianca, bocia a Palesi chi si faghet 50 metros de rujadis, dae manca a dresta, passazu a Ragatzu chi a su tìbbiri-tàbbara cun sos cumpanzos de mesania si acatat a manca. Lu servit Biancu e su cuartesu ponet dae fora de áera unu tiru de biliardu chi s’insacheddat a sa de manca de Agostino, chi nudda podet. Ma custa borta puru s’aju at paga dura: a su de 69 Lombardo batit dae sa banderedda, tiru traessu in áera, inlongadu de conca dae Bellucci, a s’ala dresta de sa defesa bianca, in’ue b’at duos teramanos lìberos in totu! La intzichit s’intradu nou Birlingea chi pienat sa rete. Posca de 8 minùtiles, duos càmbios pro s’Olbia: intrant La Rosa e Simone Pinna, bessint Udoh e Pisano. Biancu si che tràmunat azigu a innanti, a ajuare in atacu a Ragatzu. 

A su de 86, Palesi si màndigat unu gol bell’e fatu: tiru traessu dae sa trescuartos de sos biancos, a sa dresta si imbucat Palesi chi colpit de conca serente a su palu. Sa bocia andat a fora pro su disisperu de su mesanu sardu! A su minùtile 89 sos cadduresos mudant tres giogadores totu in unu: Occhioni pro Lella, Demarcus pro Biancu e Mancini pro Ragatzu. Tres minùtiles de tempus de recúperu, e iscaddada dae sas bortas passadas, s’Olbia timet sa befa. A su de 91 Bernardotto, solu dainnanti a su portieri biancu, colpit male sa bocia, Van der Want rengratziat e rebatit. 

Finale solu pro sos cori-fortes: a su de 92 su Teramo andat in rete, Montaperto dae intro de s’áera terranoesa passat a Bernardotto chi dae dresta belat su sàmbene a sos tifosos sardos ponzende intro. Ma est un’iscuta ebbia: s’árbitru annullat luego pro fora-giogu.

Congruit deasie una bella gioghera, e custa borta sos biancos torrant in Sardigna cun unu puntu chi che levat in bonora sos malos pensamentos.

Condividi l'articolo

Scopri il nostro shop

Mostra il tuo orgoglio per i nostri giocatori e renditi protagonista del gioco.

Ultime notizie

Comunicato

Il punto sugli infortuni  Al rientro dalla trasferta aretina, ecco il punto

Lorenzo Boganini

La società rende noto che questa mattina Lorenzo Boganini si è sottoposto

Comunicato

Il punto sugli infortuni  Al rientro dalla trasferta aretina, ecco il punto

Lorenzo Boganini

La società rende noto che questa mattina Lorenzo Boganini si è sottoposto

Scopri il nostro shop

Mostra il tuo orgoglio per i nostri giocatori e renditi protagonista del gioco.